Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY KONWENTU ŚWIDKON

1. Organizacja

a) Świdkon jest konwentem trzydniowym typu non-stop, tzn. konwent zaczyna się w piątek 16 marca o godzinie 16:00, a kończy w niedzielę 18 marca o godzinie 14:00;

b) Świdkon odbywa się na terenie II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku, ul. Wojska Polskiego 27;

c) Do dyspozycji konwentowiczów oddane zostały poszczególne sale i korytarze;

d) Miejsce noclegowe dla konwentowiczów jest w sali gimnastycznej;

e) Do dyspozycji konwentowiczów oddane zostały poszczególne toalety;

f) W czasie trwania konwentu na jego terenie mogą przebywać wyłącznie organizatorzy  obsługa, ochrona, goście, prelegenci, twórcy programu oraz osoby, które opłaciły akredytację trzydniową, dwudniową lub jednodniową, uprawniającą do pobytu na terenie konwentu do godziny 24:00 danego dnia;

g) Przez cały czas trwania konwentu dla uczestników zostało przewidzianych wiele atrakcji, z tym, że w późniejszych godzinach nocnych zostaną one ograniczone do minimum, aby nie przeszkadzać tym, którzy w tym czasie chcą się przespać;

h) Do dyspozycji konwentowiczów oddane zostały szatnie. Organizator konwentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szatni.

2. Bezpieczeństwo:

a) Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwać będą organizatorzy, wyznaczona przez nich służba porządkowa i/lub profesjonalna ochrona;

b) Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie;

c) Wszelkie zauważone próby wszczynania bójek, kłótni czy awantur będą tłumione w zarodku, a ich prowodyrzy zostaną wydaleni z konwentu bez zwrotu akredytacji i identyfikatora;

d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki;

e) Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowywania się i podporządkowania się decyzjom organizatorów (wliczając w to obsługę i ochronę). W przypadku krzywdzącej decyzji ze strony w/w osób można powołać się do koordynatora konwentu, którego decyzja jest ostateczna;

3. Akredytacja:

a) Podczas akredytacji uczestnik konwentu będzie poproszony o okazanie swojego dowodu tożsamości lub legitymacją szkolną, z którego będzie przepisane jego imię, nazwisko, adres i numer dowodu. Procedura ta jest podyktowana względami bezpieczeństwa. Dane te po zakończeniu konwentu nie będą w żaden sposób przetwarzane;

b) Konwentowicze muszą mieć przez cały czas trwania imprezy przypięty w widocznym miejscu identyfikator otrzymany przy akredytacji, podpisany (imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem);

c) Każdy identyfikator posiada unikalny numer i jest przypisany do konkretnej osoby, dlatego niemożliwe jest wejście na konwent z cudzym identyfikatorem;

d) W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do akredytacji. Wydany zostanie duplikat z nowym numerem (poprzedni numer zostanie oznaczony jako nieaktualny i niemożliwe będzie jego dalsze używanie). Opłata za wydanie duplikatu wynosi 5 zł;

e) Osoby nie posiadające identyfikatora i nie będące na wykazie konwentowiczów będą niezwłocznie wydalane z terenu konwentu;

f) Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Świdkonie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu;

g) Opłata za wejście na konwent będzie przyjmowana o najniższym nominale 10 gr.

ZGODA RODZICÓW DO POBRANIA i WYPEŁNIENIA

g) Z opłaty akredytacyjnej są zwolnieni opiekunowie z dziećmi do 8 roku życia na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

4. Używki:

a) Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających w jakiejkolwiek postaci. Wszelkie tego typu środki będą natychmiast i bezzwrotnie konfiskowane, a osoby nietrzeźwe lub zachowujący się w sposób sprzeczny z zasadami kultury będą usuwane z terenu konwentu bez zwrotu identyfikatora lub akredytacji;

b) Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz otwartego ogni OPRÓCZ wyznaczonych miejsc.

c) Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących w budynku szkoły (z którymi można zapoznać się na miejscu) oraz zachowywania porządku i czystości;

d) Zabronione jest wnoszenia na teren konwentu jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, wliczając w to broń białą, palną oraz repliki broni palnej. Z zakazu zwolniona jest ochrona konwentu oraz osoby przygotowujące pokazy przewidziane w programie konwentu;

5. Inne:

a) Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się na konwencie;

b) W momencie dokonania akredytacji, uczestnik zostaje zapisany na listę uczestników konwentu i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;

c) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione rzeczy;

d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników konwentu na terenie imprezy i poza nią.

e) Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania;

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu grozi usunięciem z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji i identyfikatora.

f) W sprawach organizacyjnych decyzje podejmuje Grzegorz Krusiński. W przypadkach przekraczających jego kompetencje decyduje dyrektor lub kierownik Centrum Kultury.